Rubriky
Blog

Smluvní pokuta ve výši 1% z dluhu denně

Smluvní pokuta ve výši 1% z dlužné částky denně, byla považována v občanskoprávních vztazích za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Novým občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. se situace změnila. Zařazením práva moderace  došlo k tomu, že samotná výše smluvní pokuty nebude nadále považována za důvod k vyslovení ujednání o smluvní pokutě pro rozpor s dobrými mravy. Pro vyslovení neplatnosti […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej pohledávky – dlužník SIBO, spol. s r.o.

Zadavatel:Dlužník: JUDr. Radim Kubica, MBA insolvenční správceSIBO, spol. s r.o., IČ 43963366, sídlem Třinec, Lyžbice, Lidická 1264, PSČ 73961 Zadavatel tímto vyhlašuje výběrové řízení na přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka. Nabízený majetek pohledávka v nominální výši 14.580.347,82 Kč za společností LAUDIS, akciová společnost, IČ 60916371, se sídlem Lhota pod Libčany, Syrovátka 3, […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej nemovitého majetku + akcií – dlužník BOHDAN SIKORA

Insolvenční správce:Dlužník: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správceBohdan Sikora, nar. 29. 8. 1961, IČ 13588532, trvale bytem Třinec 898, 739 61 Třinec – Lyžbice Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka. Nabízený nemovitý majetek podíl o velikosti ideální ½ na pozemku p.č. 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v katastrálním […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej nemovitého majetku – garáž – dlužník Jaromír Pečinka

Zadavatel:Dlužník: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správceJaromír Pečinka, r.č. 570805/0095, bytem Matěje Kopeckého 601/32, 708 00 Ostrava – Poruba Zadavatel tímto vyhlašuje přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka. Nabízený majetek Budova bez č.p., garáž, stojící na p.č. 1522/27, LV 3404, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2035 pro katastrální úřad Moravskoslezského kraje, Katastrální […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku – obchodní podíl – INS Noga

Soud:Insolvenční správce:Dlužník: Krajský soud v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 15679/2013JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správceMarek Noga, nar. 20. 8. 1982, Bohumín-Starý Bohumín, Slezská 150, PSČ 735 81 Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka. Nabízený majetek Obchodní podíl o velikosti 100 % na společnosti NOGA s.r.o., IČ 28797264. […]

Rubriky
Blog

Vyplacení podílu na zisku ze společnosti

Věděli jste, že do 31.12.2013 bylo možno rozhodnout o vyplacení podílu na zisku dosaženého společností v předchozím roce pouze do 30.6. následujícího roku? S účinností od 1.1. 2014 toto omezení již pro obchodní korporace neplatí. Více informací k tomuto tématu u JUDr. Radima Kubici, MBA, mail: kubica@kubicapartners.cz

Rubriky
Blog

Protest na valné hromadě akciové společnosti

V rámci právních služeb poskytujeme klientům i zastoupení na valných hromadách. Zde vás chceme upozornit na povinnost vyplývající ze zákona o obchodních korporacích. Protestace akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě je předpokladem pro podání žaloby o neplatnost usnesení valné hromady. Zákon neurčuje jak má protest vypadat, nicméně Vrchní soud v Olomouci zaujal stanovisko, že […]