Rubriky
Výběrová řízení

Prodej nemovitého majetku + akcií – dlužník BOHDAN SIKORA

Insolvenční správce:
Dlužník:

JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce
Bohdan Sikora, nar. 29. 8. 1961, IČ 13588532, trvale bytem Třinec 898, 739 61 Třinec – Lyžbice

Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.

Nabízený nemovitý majetek

 • podíl o velikosti ideální ½ na pozemku p.č. 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
  • v katastrálním území Lyžbice, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4851, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec,
 • pozemek p.č. 902/4, orná půda, zemědělský půdní fond,
 • pozemek p.č. 902/8, orná půda, zemědělský půdní fond,
 • pozemek p.č. 904/11, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
 • pozemek p.č. 904/18, orná půda, zemědělský půdní fond,
  • vše v katastrálním území Nebory, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 848, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec,

Výběrové řízení ukončeno dne 29.4.2021.

Nabízený finanční majetek

 • Akcie společnosti LAUDIS, a.s. v držení Bohdana Sikory:
  • 8 ks kmenové akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.000,00 Kč,
   pořadové číslo 0935-0942,
  • 12 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100.000,00 Kč,
   pořadové číslo 1262-1273.

Podmínky

 • Nabízený majetek bude po dohodě se soudem prodán nejvýhodnější nabídce
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce nejpozději do 18.2.2023 na adresu: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce, Ó. Lysohorského 702, 738 01
 • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu, identifikaci majetku a identifikaci zájemce.
 • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem 

„Bohdan Sikora akcie – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!“

 • Sjednaná cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
 • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Další informace

tel. 558 622 121 či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz

Další informace

Prohlídka nemovitého majetku se uskuteční po dohodě na tel. 558 622 121 či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz