GDPR

Právní služby v rámci ochrany osobních údajů (GDPR) v rámci kanceláře poskytují:
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka, mobil: 604 86 14 53, ocelikova@kubicapartners.cz
Mgr. Lucie Martínková, advok. koncipientka, mobil:775 594 671, martinkova@kubicapartners.cz
viz blíže odkaz GDPR- ochrana osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Identifikace správce osobních údajů:
KubicaPartners s.r.o., IČ 03220885
Sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek
Zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl C, vl.59622
www.kubicapartners.cz
email: info@kubicapartners.cz
datová schránka: GKXKZXV
tel./fax.: 558 622 121
dále jen advokát či advokátní kancelář

Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu jsou klientem poskytnuty, nebo které získal v souvislosti s poskytováním právních služeb o jiiném sujektu (než klientu), tyto osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), a zák. o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.
Advokát je vázán povinností mlčenlivosti.

Advokát zpracovává osobní údaje (dále též je OU) zejména od svých klientů, ale dále také OU, které získal v souvislosti s poskytováním právní služby, a to OU protistran, svědků, znalců aj.osob. – subjekty údajů. Advokát zpracovává zejména kontaktní a identifikační údaje, ale také další OU nutné k plnění smlouvy s klientem.

Práva uvedená níže může uplatnit jakýkoli subjekt údajů, ne pouze klient. S ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti, však ve většině případů, nebude možno 3.osobě, mimo klienta informace podat.

Mimo zpracování v souvislosti v plnění smlouvy o poskytování právní pomoci, advokát zpracovává osobní údaje klienta a dalších osob v souvislosti s plněním zákonných povinností – vedení účetnictví, vedení klientského spisu aj. a z titulu oprávněného zájmu svého či klienta na splnění smlouvy o poskytování právní pomoci.

V případě, že osobní údaje nebyly získány přímo od subjektu údajů jsou jejich zdrojem klienti advokáta, veřejně přístupné rejstříky a státní orgány.

Klient má povinnost osobní údaje poskytnout ve vztahu ke své osobě při uzavírání smlouvy. Další osobní údaje (jiných FO) je potřeba advokátovi poskytnout z titulu plnění smlouvy o poskytování právní pomoci, kdy bez poskytnutí relevantních informací, a tedy i osobních údajů, není advokát schopen smlouvu plnit řádně (bez poskytnutí osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci, nebo dojde k jejímu ukončení).

Při zpracování osobních údajů advokátem nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodní organizaci.

Rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně neexistuje.

Právní základ pro zpracování

 • smlouva o poskytování právních služeb
 • oprávněný zájem, a to na splnění smlouvy s klientem
 • plnění právní povinnosti (např. u Zaměstnanců ve vztahu k FU, OSSZ, zdrav.pojišťovnám atd., zákonná povinnost vést klientský spis, povinnosti dle Úmluvy AML apod.)

Účel zpracování

 • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem – výkon práv, obhajoba, uplatňování nároků, právní pomoc.
 • Zpracování mzdové agendy u zaměstnanců
 • realizace činnosti kanceláře

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, finanční úřad, OSSZ,aj.)
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta – klient, protistrana, svědci, znalci, aj.
 • Zpracovatelé OU – Poskytovatelé údržby informačního systému, externí účetní

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta, či jiného subjektu údajů

Subjekt údajů má zejména právo na to být informován o účelu zpracování, právním základů, době trvání, předpokládaných příjemcích a další v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR.

Obecné nařízení přiznává subjektům údajů níže uvedená práva při zpracování jejich údajů správcem či zpracovatelem.

Dále má subjekt údajů tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  • znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů
  • představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může se primárně obrátit se stížností přímo na advokáta.

Žádost klienta bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž bude klient informován, včetně důvodů prodloužení.

Subjekt údajů – klient se také může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat přímo advokáta, a telefonicky, emailem či osobně.