NÁŠ TÝM

JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát a insolvenční správce

V advokacii působí od roku 1998, konkurzní a následně insolvenční správu provádí od roku 2000. Zabývá se především právem obchodních korporací, valnými hromadami,  insolvenčním právem, smluvním právem (závazky), podnikatelskými modely a strukturami, offshorovým programem, spotřebním družstevnictvím, prodeji firem, směnkami.

Jeho silnou stránkou je kreativita v nastavení právních procesů.

tel.: +420 608 774 399 (neberu li telefon, napište mi sms), kubica@kubicapartners.cz,

Publikace v aktualitách

Mgr. Iveta Kubica Magnusková,spolupracující advokátka

V advokacii působí od roku 2006. Zabývá se především právem obchodních korporací, valnými hromadami,  insolvenčním právem, smlouvami resp. závazky,  dohodou CMR, právem nemovitostí, dražbami, vymáháním pohledávek, úvěry a zápůjčkami.

Její silnou stránkou je komplexní a vynalézavé zpracování právního případu.

tel: +420 774 330 325 (neberu li telefon, napište mi sms), magnuskova@kubicapartners.cz,

Publikace v aktualitách

Mgr. Adriana Stiborková, spolupracující advokátka

Studovala na právnické fakultě v Olomouci. V rámci advokacie  působí již od roku 2006 a specializuje se především na trestní, sportovní, spolkové a občanské právo, v jehož rámci zejména na závazky, nemovitosti a rodinné právo.

Právní služby, včetně zastupování na jednáních, přípravy smluv, výzev či jiných dokumentů poskytuje rovněž v jazyce anglickém.

tel: +420 777 023 329 (neberu li telefon, napište mi sms), magnuskova@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka

Studovala na právnické fakultě v Olomouci. V Advokacii působí od roku 2008. V rámci své praxe se zabývá především ochranou osobních údajů (GDPR), občanským právem a právem obchodních korporací, kdy zejména řeší vymáhání pohledávek; založení, vznik, fungování, běžná agenda obchodních korporací, dále sousedské spory, rodinné právo a  závazkové právo včetně klasické smluvní agendy – kupní, darovací smlouvy, smlouvy o dílo aj.

Advokacii vykonává velmi zodpovědně a pečlivě, s cílem najít řešení a pomoc s předloženým problémem každému klientu.  

tel: +420 604 861 453 (neberu li telefon, napište mi sms), ocelikova@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. et Mgr. Radim Kalabis, spolupracující advokát

Studoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2007. Zabývá se trestním právem a civilním právem (v jeho rámci právem manželským a rodinným a právem smluvním) a právní regulací doplňků stravy a výživových doplňků, jakož i právní regulací reklamy na výživové doplňky a doplňky stravy.

tel: +420 776 023 330 (neberu-li telefon, napište mi sms), kalabis@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. Lucie Blahutová (roz. Zmijová), spolupracující advokátka

Momentálně činnost přerušena – mateřská dovolená

e-mail: blahutova@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. Veronika Lupinská, spolupracující advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokacii působí od roku 2015. Zabývá se především právem trestním a přestupkovým, zejména přestupky v dopravě, dále právem obchodních korporací, právem insolvenčním a právem občanským – v rámci něj zejména smluvním právem (závazky – smlouvy), vymáháním pohledávek, věcnými právy, právem nemovitostí, právem dědickým, rodinným a manželským majetkovým právem aj.
Její silnou stránkou je pečlivé seznámení se s případem a vyhledání nejvhodnějšího řešení pro každého klienta.

tel: +420 775 594 672 (neberu-li telefon, napište mi sms), lupinska@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. Lukáš Hrabovský, spolupracující advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obory Právo, Evropská studia se zaměřením na evropské právo a Právo ve veřejné správě. Během studií absolvoval studijní pobyty na NYU School of Law a na Universidad de Oviedo. V současné době působí také jako doktorand na Katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Facultad de Derecho, Universidad de Oviedo. Je autorem několika odborných článků z oblasti ústavního práva a ochrany základních práv a svobod publikovaných v českých i zahraničních odborných periodicích.
V advokacii působí od roku 2015 a věnuje se generální praxi. Specializuje se především na právo obchodních korporací a družstev, závazkové právo, insolvenční právo (i s mezinárodním prvkem), zejm. incidenční spory. Poskytuje právní zastoupení při jednáních před soudy a jinými orgány veřejné moci. Dlouhodobě poskytuje právní poradenství municipalitám a zajišťuje jim komplexní právní servis. Klientům nabízí rovněž expertní právní služby v oblasti ústavního práva, ochrany základních práv a svobod, evropského práva včetně jednání s institucemi EU a cizí mu není ani regulatorika, zejm. herní právo.
Hovoří anglicky a španělsky. Právní služby, včetně sepisu podání, přípravy smluv apod. poskytuje i v anglickém jazyce.

tel. +420 775 584 948 (neberu-li telefon, napište mi sms), hrabovsky@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. Bc. Josef Procházka, advokátní koncipient

Vystudoval Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu, obojí na Masarykově univerzitě v Brně. V advokacii působí od roku 2016. Zabývá se především smlouvami užívanými v obchodním styku, závazkovým právem, zejména smlouvami o dílo ve stavebnictví, nemovitostmi, dále právem veřejných zakázek a IT právem (právo duševního vlastnictví, licence, kryptoměny a podobně).
Právní služby, včetně zastupování na jednáních, přípravy smluv, výzev či jiných dokumentů poskytuje rovněž v jazyce anglickém.

Při hledání řešení právního problému klade důraz na jeho ekonomičnost a efektivitu.

tel: +420 731 600 397 (neberu-li telefon, napište mi sms), prochazka@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. Miroslava Jandeková, advokátní koncipientka

Studovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, část studia absolvovala na Faculty of Law, Glasgow. V advokátní kanceláři pracuje od roku 2018, ve své činnosti se věnuje převážně pracovnímu právu a právu družstev.
Zeptejte se mě na cokoliv z pracovního práva nebo spotřebního družstevnictví.

tel: +420 731 557 092 (neberu li telefon, napište mi sms), jandekova@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. Lucie Martinková, advokátní koncipientka

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v r. 2016.
V advokacii působí od roku 2013, nejdříve na pozici právní praktikantky a od roku 2016 na pozici advokátní koncipientky. Klientům poskytuje právní poradenství a zastupování před soudy i správními orgány v rámci generální praxe s důrazem na spornou agendu občanského a obchodního práva, právo směnečné, spolkové, dědické, rodinné (vypořádání společného jmění manželů, rozvody manželství), pracovní a daňové. Klientům poskytuje komplexní právní poradenství rovněž v oblasti trestněprávní.
„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

tel: +420 775 594 671 (neberu-li telefon, napište mi sms), martinkova@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Mgr. Michaela Vašnovská, advokátní koncipientka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, část studia absolvovala na Northumbria University Newcastle (UK). V advokacii působím od roku 2018.
Zaměřuji se především na rodinné právo, přestupky v dopravě, pracovní právo (pracovní úrazy, nemoci z povolání a s nimi spojené nároky na uplatnění bolestného, ztížení společenského uplatnění, náhrady mzdy atd.)
Ke každému klientovi se snažím přistupovat zcela individuálně a zodpovědně vzhledem k řešenému právnímu problému.

tel: +420 774 710 795 (neberu-li telefon, napište mi sms), vasnovska@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

JUDr. Ing. Martin Veselý, právník

Absolvent fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně, fakulty práva Univerzity Komenského v Bratislavě (Mgr.) a absolvent státní rigorózní zkoušky (JUDr.) na fakultě práva Univerzity Karlovy v Praze. Dvacet let se podílel na řízení velkých výrobních společností s ročním obratem dosahujícím až jednotek miliard Kč. Z toho více než 11 let jako generální či výkonný ředitel (CEO) a 7 let jako obchodním vedením pověřený člen statutárního orgánu. Jako zkušený (krizový) manažer – právník zvládá restrukturalizaci a racionalizaci řídících mechanizmů firmy a optimalizaci (urovnávání) komplikovaných obchodních závazkových vztahů .
Právník – manažer, který propojuje svou bývalou dlouholetou profesní i životní zkušenost s řízením obchodních společností a získané technické vzdělání se svou současnou právní praxí, zvláště pak v oblasti korporátního, závazkového, insolvenčního a finančního práva.

tel: +420 721 128 128 (neberu-li telefon, napište mi sms), vesely@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Bc. Gabriela Figurová, DiS., insolvenční specialista

V současné době dokončuje studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se zaměřením na marketing a obchod. Na pozici insolvenčního specialisty se podílí na činnostech vykonávaných při výkonu funkce insolvenčního správce.
Její silnou stránkou je pozitivní myšlení, systematičnost a především umění jednat s lidmi.

tel: +420 733 535 423 (neberu-li telefon, napište mi sms), insolvence@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Tomáš Vojkůvka, odborný asistent

Podílí se na odborných činnostech vykonávaných při výkonu advokacie a insolvenčního správce.

Velkou předností je pracovitost provázená rychlým a jasným úsudkem.

tel: +420 732 638 474 (neberu-li telefon, napište mi sms), vojkuvka@kubicapartners.cz

Publikace v aktualitách

Adrian Kubica

Podílí se na odborných činnostech vykonávaných při výkonu advokacie a insolvenčního správce.

tel: +420 774 710 794, adriankubica@kubicapartners.cz

Zuzana Damková

Hlavní asistentka/fakturantka

tel: +420 733 122 770, damkova@kubicapartners.cz

Nikola Slowiková

Asistentka

tel: +420 775 585 314, slowikova@kubicapartners.cz

Hana Dorazilová

Asistentka

tel: +420 739 700 271, dorazilova@kubicapartners.cz