Rubriky
Blog

Stav vylučující způsobilost řídit motorové vozidlo

Trestní zákoník přímo nestanoví hodnoty, které je nutno minimálně dosáhnout, aby mohlo být konstatováno, že  řidič se nachází v takovém stavu ovlivnění návykovou látkou, že je u něj vyloučena způsobilost řídit motorové vozidlo. Judikatura dospěla k závěru, že řidič se nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 tr. zákoníku, pokud řídí motorové vozidlo […]

Rubriky
Blog

Smluvní pokuta ve výši 1% z dluhu denně

Smluvní pokuta ve výši 1% z dlužné částky denně, byla považována v občanskoprávních vztazích za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Novým občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. se situace změnila. Zařazením práva moderace  došlo k tomu, že samotná výše smluvní pokuty nebude nadále považována za důvod k vyslovení ujednání o smluvní pokutě pro rozpor s dobrými mravy. Pro vyslovení neplatnosti […]

Rubriky
Blog

Svěřenské fondy

Svěřenský fond je poměrně novým institutem, avšak může být významným pomocníkem při řešení majetkových situací, a to zejména ve snaze ochránit majetek ve prospěch obmyšlených. Svěřenský fond vzniká vyčleněním majetku zakladatele do fondu, a to za určitým účelem. K založení svěřenského fondu je nutno vydat Statut fondu, a to formou veřejné listiny. Jakmile fond založíte, […]

Rubriky
Blog

Výživné zletilého dítěte

V dnešní době, kdy je velmi vysoká rozvodovost manželství je velmi aktuální otázka výživného na dítě či děti. Nelze však opomíjet ani otázku výživného resp. nároku na výživné u již zletilých děti. S účinností Nového občanského zákoníku z roku 2014 došlo k řadě změn v otázce rodinného práva, v mnoha případech k zpřesnění a ujasnění. […]

Rubriky
Blog

Doručování v pracovním právu

Zákoník práce klade na zaměstnavatele vysoké nároky zejména, co se týče dodržení formy právních úkonů, které zaměstnavatel vůči zaměstnanci činí. V případě, že zaměstnavatel nedodrží veškeré formální náležitosti svých právních úkonů, dochází často k neúspěchu ve věci právě z těch pouze formálních nedostatků. Tento formalismus se projevuje nejen v případě obsahu listin, jimiž zaměstnavatel ukončuje […]

Rubriky
Blog

Pracovní úraz a jeho odškodnění

V současné době dochází k postupnému snižování pracovní neschopnosti, která se nyní pohybuje kolem 3 procent. Každý rok na pracovištích dochází k desetitisícům pracovních úrazů. Jen málo zaměstnanců však ví, co se za pracovní úraz považuje a jak správně postupovat v případě, že utrpí pracovní úraz, tak aby jim vznikl nárok na odškodnění z pracovního […]

Rubriky
Blog

Výpověď z organizačních důvodů

Naše AK dlouhodobě poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva klientům, jež patří k význačným zaměstnavatelům Moravskoslezského kraje, a to mimo jiné i formou konzultací při rozvazování pracovního poměru s jejich zaměstnanci. Výpověď z organizačních důvodů podle par. 52 písm. c) zákoníku práce patří k jedné z nejčastějších forem, jež chtějí zaměstnavatelé v takovém případě využít. […]

Rubriky
Blog

SVJ jako spotřebitel

V rámci mnohaletého soudního sporu vedeného naší advokátní kanceláří bylo ve prospěch našeho klienta před krátkým časem vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které mimo jiné konstatovalo, že Společenství vlastníků jednotek nevystupuje a ani nevystupovalo ve smluvních vztazích jako spotřebitel. Znění §2 zákona o ochraně spotřebitele z.č. 634/1992 Sb. do doby přijetí novely z.ř. 155/2010 […]

Rubriky
Blog

Vyplacení podílu na zisku ze společnosti

Věděli jste, že do 31.12.2013 bylo možno rozhodnout o vyplacení podílu na zisku dosaženého společností v předchozím roce pouze do 30.6. následujícího roku? S účinností od 1.1. 2014 toto omezení již pro obchodní korporace neplatí. Více informací k tomuto tématu u JUDr. Radima Kubici, MBA, mail: kubica@kubicapartners.cz

Rubriky
Blog

Protest na valné hromadě akciové společnosti

V rámci právních služeb poskytujeme klientům i zastoupení na valných hromadách. Zde vás chceme upozornit na povinnost vyplývající ze zákona o obchodních korporacích. Protestace akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě je předpokladem pro podání žaloby o neplatnost usnesení valné hromady. Zákon neurčuje jak má protest vypadat, nicméně Vrchní soud v Olomouci zaujal stanovisko, že […]