Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – LV č.4813

Dlužník: Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – oba bytem Třinec – Lyžbice 898, 739 61

            Nabízený majetek C)

 • stavba, budova č.p. 209, rod.dům, část obce Lyžbice, stojící na pozemku p.č. 354, zastavěná plocha a nádvoří,
 • pozemek p.č. 349/3, zahrada, zemědělský půdní fond,
 • pozemek p.č. 349/4, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV č. 4814,
 • pozemek p.č. 354, zastavěná plocha a nádvoří,
 • pozemek p.č. 356/3, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
 • pozemek p.č. 256/4, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
 • pozemek p.č. 371/2, ostatní plocha, manipulační plocha,

vše v katastrálním území Lyžbice, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4813, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec.

Podmínky

 • Nabízený majetek bude po dohodě se soudem prodán nejvýhodnější nabídce
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce nejpozději do 31.12.2022 na adresu: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce, Ó. Lysohorského 702, 738 01
 • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu, identifikaci majetku a identifikaci zájemce.
 • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem 

„Bohdan Sikora a Sikorová – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!“

 • Sjednaná cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
 • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Další informace

tel. 558 622 121 či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz