Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – LV č.4851

Nabízený majetek A)

 • podíl o velikosti ideální ½ na pozemku p.č. 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště (Bohdan Sikora)
 • podíl o velikosti ideální ½ na pozemku p.č. 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště (Ing. Halina Sikorová)

vše v katastrálním území Lyžbice, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4851, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec.

Podmínky

 • Nabízený majetek bude po dohodě se soudem prodán nejvýhodnější nabídce
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce nejpozději do 31.12.2022 na adresu: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce, Ó. Lysohorského 702, 738 01
 • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu, identifikaci majetku a identifikaci zájemce.
 • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem 

„Bohdan Sikora a Sikorová – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!“

 • Sjednaná cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
 • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Další informace

tel. 558 622 121 či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz