Rubriky
Výběrová řízení

Prodej nemovitého majetku – Skoupil Pavel

Insolvenční správce:     JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce

            Dlužník:                      Pavel Skoupil, nar. 27.12.1968

                                               J. Vlčíka 1163, 765 02 Otrokovice

            Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka, a to:

            Nabízený majetek

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na nemovité věci zapsané v kat.území Hrádek na Vlárské dráze, obci Slavičín, zapsaný na LV č. 1301, a to:
  • pozemek parc.č.st. 317 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na na nemovité věci zapsané v kat.území Hrádek na Vlárské dráze, obci Slavičín, zapsaný na LV č. 2398(jednotka), budova zapsaná na LV č. 2395, a to:
  • jednotka č. 184/2 (byt) v budově Hrádek na Vlárské dráze č.p. 184, na pozemku p.č. st. 253, včetně podílu 9058/53590 na společných částech budovy Hrádek na Vlárské dráze, č.p. 184, na pozemku p.č.st. 253

Podmínky

 • Nabízený majetek bude po dohodě se soudem prodán nejvýhodnější nabídce
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce nejpozději do 21.9.2022 na adresu: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce, Ó. Lysohorského 702, 738 01
 • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu, identifikaci majetku a identifikaci zájemce.
 • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem 

„Pavel Skoupil – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!“

 • Sjednaná cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
 • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Další informace

tel. 558 622 121 či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz