Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku – likvidace DRUŽSTVO VASE

Nabízený majetek

nemovitý majetek zapsaný na listu vlastnictví č. 165, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, katastrální území Pánské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, a to:

 • pozemek p.č. 8023/3, o velikosti 90 m2, zahrada, zemědělský půdní fond.

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce na adresu JUDr. Radim Kubica, MBA, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek.
 • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce.
 • Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí dva měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu uvedených dvou měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 5.000,- Kč.
 • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem Družstvo VASE – Prodej nemovitého majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
 • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude zadavatelem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Další informace

Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu insolvence@kubicapartners.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 558 622 121.