Rubriky
Výběrová řízení

Prodej pohledávky

Dlužník: Bohdan Sikora, Třinec – Lyžbice 898, 739 61

Pohledávka za Henryk Gorol ve výši 51.380 EUR – exekučně vymáháno

Podmínky

  • Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
  • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce na adresu JUDr. Radim Kubica, MBA, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek a to do data 18.2.2023.
  • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce.
  • Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí dva měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu uvedených dvou měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 5.000,- Kč.
  • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem Bohdan Sikora – Prodej pohledávky – Nabídka – NEOTVÍRAT!
  • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
  • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
  • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude zadavatelem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Další informace

Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu insolvence@kubicapartners.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 558 622 121.