Rubriky
Výběrová řízení

Prodej nemovitého majetku – garáž – dlužník Jaromír Pečinka

Zadavatel:
Dlužník:

JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce
Jaromír Pečinka, r.č. 570805/0095, bytem Matěje Kopeckého 601/32, 708 00 Ostrava – Poruba

Zadavatel tímto vyhlašuje přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.

Nabízený majetek

Budova bez č.p., garáž, stojící na p.č. 1522/27, LV 3404, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2035 pro katastrální úřad Moravskoslezského kraje, Katastrální pracoviště Ostrava, Katastrální území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Podmínky

  • Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
  • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce na adresu JUDr. Radim Kubica, MBA, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek.
  • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce.
  • Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí dva měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu uvedených dvou měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 5.000,- Kč.
  • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem Jaromír Pečinka – Prodej nemovitého majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!
  • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
  • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
  • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
  • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude zadavatelem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Další informace

Prohlídka nemovitého majetku se uskuteční dle dohody.
Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu insolvence@kubicapartners.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 558 622 121.