Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku – obchodní podíl – INS Noga

Soud:
Insolvenční správce:
Dlužník:

Krajský soud v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 15679/2013
JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce
Marek Noga, nar. 20. 8. 1982, Bohumín-Starý Bohumín, Slezská 150, PSČ 735 81

Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.

Nabízený majetek

Obchodní podíl o velikosti 100 % na společnosti NOGA s.r.o., IČ 28797264.

Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán po dohodě se zástupcem věřitelů zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce na adresu:
 • „JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce,
 • Ó. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek“,
 • a to nejpozději do 21. 10. 2019.
 • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu, identifikaci majetku a identifikaci zájemce.
 • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem: „Marek Noga – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!“
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.
 • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
 • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčím správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Další informace

tel. 558 622 121 či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz