Rubriky
Blog

Stav vylučující způsobilost řídit motorové vozidlo

Trestní zákoník přímo nestanoví hodnoty, které je nutno minimálně dosáhnout, aby mohlo být konstatováno, že  řidič se nachází v takovém stavu ovlivnění návykovou látkou, že je u něj vyloučena způsobilost řídit motorové vozidlo. Judikatura dospěla k závěru, že řidič se nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 tr. zákoníku, pokud řídí motorové vozidlo […]

Rubriky
Blog

Doručování v pracovním právu

Zákoník práce klade na zaměstnavatele vysoké nároky zejména, co se týče dodržení formy právních úkonů, které zaměstnavatel vůči zaměstnanci činí. V případě, že zaměstnavatel nedodrží veškeré formální náležitosti svých právních úkonů, dochází často k neúspěchu ve věci právě z těch pouze formálních nedostatků. Tento formalismus se projevuje nejen v případě obsahu listin, jimiž zaměstnavatel ukončuje […]

Rubriky
Blog

SVJ jako spotřebitel

V rámci mnohaletého soudního sporu vedeného naší advokátní kanceláří bylo ve prospěch našeho klienta před krátkým časem vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které mimo jiné konstatovalo, že Společenství vlastníků jednotek nevystupuje a ani nevystupovalo ve smluvních vztazích jako spotřebitel. Znění §2 zákona o ochraně spotřebitele z.č. 634/1992 Sb. do doby přijetí novely z.ř. 155/2010 […]

Rubriky
Právní obory

Pracovní právo

Nabízíme právní poradenství při přípravě a revizi pracovních či manažerských smluv a jejich dodatků, konkurenčních doložek, interních směrnic či kolektivních smluv. Zajistíme monitoring nové legislativy či školení Vašich zaměstnanců. Další oblastí je poskytování právního poradenství a zastupování při uplatňování nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu na […]

Rubriky
Právní obory

Spolky – sportovní kluby

Většina advokátů nemá příliš mnoho příležitostí proniknout do tajů spolkového práva, ač i v této oblasti vznikají mnohdy zásadní spory. Naprostá většina sportovních klubů jsou v ČR právě spolky. Referenční kauzy: Zabránili jsme neoprávněnému odvolání správní rady spolku – extraligového sportovního klubu, a tedy ovládnutí spolku třetími osobami. Připravili jsme klientům veškeré dokumenty potřebné pro […]