Prodej pohledávky - dlužník SIBO, spol. s r.o.

           
            Zadavatel:        JUDr. Radim Kubica, MBA insolvenční správce
            Dlužník:           SIBO, spol. s r.o., IČ 43963366,
                                   sídlem Třinec, Lyžbice, Lidická 1264, PSČ 73961
 
           Zadavatel tímto vyhlašuje výběrové řízení na přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.
 
 
 
            Nabízený majetek
  • pohledávka v nominální výši 14.580.347,82 Kč za společností LAUDIS, akciová společnost, IČ 60916371, se sídlem Lhota pod Libčany, Syrovátka 3, PSČ 503 27
 

 
            Podmínky výběrového řízení
  • Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
  • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce na adresu JUDr. Radim Kubica, MBA, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek
  • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce.
  • Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí dva měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu uvedených dvou měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 5.000,- Kč.
  • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem SIBO, spol. s r.o. – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!
  • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.
  • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
  • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude zadavatelem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
 
            Pro více informací o nabízeném majetku nás kontaktujte na info@kubicapartners.cz.

NAHORU        ZPĚT