Prodej pohledávek - dlužník společnost ZUPO - SPORTBAU CS, spol. s r.o.

Zadavatel:       Mgr. Radim Kubica, insolvenční správce
Dlužník:          ZUPO - SPORTBAU CS, spol. s r.o., IČ: 41035623, sídlem Třinec, Nám. Svobody 527, PSČ 739 61
 
Zadavatel tímto vyhlašuje výběrové řízení na přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.
 
Nabízený majetek
  • pohledávka ve výši 43.383,60 Kč za společností Cooptel, stavební a.s.., IČ: 25560271. Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi dlužníkem a společností Cooptel stavební a.s. , ve které po dobu trvání záruční doby byla sjednána pozastávka ve výši 3% z ceny díla tj. 43.383,60 Kč . Záruční doba běžela do 16.10.2011.
Podmínky výběrového řízení
  • Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, přičemž nabízená cena nesmí být nižší než 90% nominální ceny pohledávky, tzn. 39.046,- Kč.
  • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce na adresu Mgr. Radim Kubica, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek.
  • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce.
  • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem ZUPO – Prodej pohledávky  –Nabídka – NEOTVÍRAT!
  • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.
  • Majetek bude prodán tak  jak stojí a leží.
  • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
 
 
 
 
 
 
NAHORU        ZPĚT