Prodej nemovitého majetku + akcií - dlužník BOHDAN SIKORA

Insolvenční správce:   JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce
            Dlužník:                     Bohdan Sikora, nar. 29. 8. 1961, IČ 13588532
                                             trvale bytem Třinec 898, 739 61 Třinec - Lyžbice
 
Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.
 
 
            Nabízený nemovitý majetek
A)
-         podíl o velikosti ideální ½ na pozemku p.č. 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
           
vše v katastrálním území Lyžbice, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4851, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec,
 

C)
-          pozemek p.č. 902/4, orná půda, zemědělský půdní fond,
-          pozemek p.č. 902/8, orná půda, zemědělský půdní fond,
-          pozemek p.č. 904/11, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
-          pozemek p.č. 904/18, orná půda, zemědělský půdní fond,
 
vše v katastrálním území Nebory, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 848, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec,
 

 
Nabízený finanční majetek
 
Akcie společnosti LAUDIS, a.s. v držení Bohdana Sikory:
 -       8 ks kmenové akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.000,00 Kč,
                   pořadové číslo 0935-0942,                                            
-        2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100.000,00 Kč,
                   pořadové číslo 1262-1273.            
           
 
Podmínky
·      Pokud máte o nabízený majetek zájem, doručte na adresu insolvenčního správce (O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek) svou cenovou nabídku a ta bude neprodleně předložena k odsouhlasení zástupci věřitelů.
 

 
Další informace

Prohlídka nemovitého majetku se uskuteční po dohodě na tel. 558 622 121  či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz.