Obecné informace o zpracování osobních údajů

 

                     Obecné informace o zpracování osobních údajů

Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu jsou klientem poskytnuty, nebo které získal v souvislosti s poskytováním právních služeb, tyto osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), a zák. o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Advokát zpracovává osobní údaje (dále též je OU) zejména od svých klientů, ale dále také OU, které získal v souvislosti s poskytováním právní služby, a to OU protistran, svědků, znalců aj.osob. – subjekty údajů. Práva uvedená níže může uplatnit jakýkoli subjekt údajů, ne pouze klient. S ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti, však ve většině případů, nebude možno 3.osobě, mimo klienta informace podat.

 

Identifikace správce osobních údajů:

KubicaPartners s.r.o., IČ 03220885

Sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek

Zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl C, vl.59622

www.kubicapartners.cz

email: info@kubicapartners.cz

datová schránka: GKXKZXV

tel./fax.: 558 622 121

 

 

Právní základ pro zpracování

·                    Smlouva o poskytování právních služeb

·                    Ve výjimečných případech oprávněný zájem nebo plnění právní povinnosti

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

 

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

 

Příjemci osobních údajů

·                     Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

·                     Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta – klient, protistrana, svědci, znalci, aj.

·                     Zpracovatelé OU - Poskytovatelé údržby informačního systému, externí účetní

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Práva klienta, či jiného subjektu údajů

Obecné nařízení přiznává subjektům údajů níže uvedená práva při zpracování jejich údajů správcem či zpracovatelem.

Subjekt údajů má zejména právo na to být informován.

Právo na přístup k osobním údajům

- znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů

-představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může se primárně obrátit se stížností přímo na advokáta. Vzor žádosti k uplatnění výše uvedených práv  u advokáta naleznete ke stažení zde.

Žádost klienta bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž bude klient informován, včetně důvodů prodloužení.

Subjekt údajů – klient se také může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

 

 

 

NAHORU        ZPĚT