Firemní (korporátní) právoPrávní služby v oblasti firemního, resp. korporátního práva jsou jedním z hlavních pilířů činnosti naši advokátní kanceláře.

Na tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

Mgr. Radim Kubica, MBA
JUDr. Rita Kubicová
Mgr. Iveta Magnusková
Mgr. Lucie Ocelíková
Mgr. Radim Kalabis
Mgr. Adriana Stiborková

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: infofm@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma Firemního práva najdete zde.

V rámci firemního práva se zabýváme především:
 • zakládáním společností v ČR, SR a zahraničí - návrhy zakládacích listin a smluv,zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, řízení před rejstříkovým soudem, smlouvy pro členy statutárních orgánů, zřizování organizačních složek podniku (odštěpné závody)
 • prodejem společností na klíč („ready-made") v ČR, SR a zahraničí
 • změnami společností - převody obchodních podílů, valné hromady, změny ve společenstevních listinách, změny právní formy společnosti, zvyšování a snižování základního kapitálu
 • převzetím společnosti - převody podílů, převody majetku, koupě podniků, právní due dilligence
 • fúzí, akvizicí společností
 • likvidací společností
 • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami - zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a její přezkoumání, ovládací smlouva
 • corporate governance - poradenství při řízení společností (optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností, valné hromady, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady)
 • ochranou práv společníků/akcionářů
 • zajištěním komplexního nebo částečného právního servisu - v dohodnutých časových frekvencích též přímo v sídle klienta
 • investicí na zelené louce (Greenfield Investment) - obstarávání právních náležitostí pro úvodní fázi investice, při ověření územně právní regulace a právního statusu nemovitostí, akvizice pozemků, výstavbě výrobních závodů, financování investice a při vytvoření právního rámce pro vztahy společnosti a jejich zaměstnanců a manažerů
 • nekalou soutěží - klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
 • e-commercí, reklamou - právní poradenství v oblasti internetové reklamy, zasílání reklamních sdělení prostřednictvím e-mailů, tvorba a posuzování smluvních dokumentů (obchodních podmínek, objednávek, reklamačních řádů apod.), doménová jména
 • smluvní agendou – sepisování obchodních smluv, a to jak smluv pojmenovaných např. - smluv o dílo, kupních smluv, tak smluv inominátních. Jedná se o smlouvy dle obchodního zákoníku, občanského zákoníku ale i dle zákoníku práce či dle autorského zákona