Informace pro klienty - spotřebitele

INFORMACE PRO KLIENTY – SPOTŘEBITELE

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
IČ: 03220885, DIČ: cz 03220885
sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01
zapsaná v OR u KS v Ostravě , oddíl C, vložka 59622
tel: 558 622 121
Nabídka právních služeb uvedena na :  www.kubicapartners.cz
bankovní spojení: 107-7986000227/0100
e-mail: info@kubicapartners.cz
tel a fax: 420 558 622 121    

tímto zveřejňuje informace pro klienty advokátní kanceláře, kteří jsou spotřebiteli.

Obsah právní pomoci podléhá mlčenlivosti podle zákona číslo 85/1996 Sb. o advokacii ve znění
pozdějších změn a nemůže být bez souhlasu klienta poskytnut třetí osobě.
 1. Advokátní kancelář provádí právní služby podle pokynů klienta v rozsahu jeho požadavků a současně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a předpisy České advokátní komory.
 2. Za právní služby poskytnuté advokátní kanceláří klientovi náleží advokátní kanceláří  odměna ve výši 1500 Kč bez DPH za každou započatou hodinu právní služby poskytované klientovi.
 3. O rozsahu hodin realizovaných právní pomocí pro klienta bude advokátní kancelář klienta informovat vždy na požádání klienta na emailovou adresu klienta.
 4. Klient bude hradit advokátní kanceláři hotové výdaje související s plněním předmětu dohody o poskytování právních služeb (kolky, soudní poplatky, poplatky za listy vlastnictví, ověření podpisů, výpisy z centrální evidence exekucí ,apod.)  a cestovní výdaje, které budou vypočteny přiměřeně podle
 5. Fakturace právních služeb bude provedena vždy po uplynutí kalendářního měsíce. Faktury pak mají
 6. Případná náhrada nákladů právního zastoupení přiznaná klientovi obecnými či rozhodčími soudy, rozhodcem, pojišťovnami nebo jinými osobami, náleží advokátní kanceláři jako dodatečná odměna za jeho činnost s čímž klient souhlasí.
 7. Při poskytování právní pomoci se bude advokátní kancelář řídit požadavky a zájmy klienta, které jsou v souladu s obecně závaznými předpisy. Advokátní kancelář bude průběžně s klientem projednávat svůj postup při poskytování právní pomoci, a to v termínech dle individuálních dohody smluvních stran. Právní služba se nevztahuje, není li dále sjednáno jinak, na monitorování klientových dlužníků v insolvenčním rejstříku.
 8. Advokátní kancelář předá klientovi, na jeho žádost, spis v rozsahu, v jakém se klienta týká, a to zejména všechny originály listin poskytnutých klientem a veškerá rozhodnutí ve věci samé.
 9. Klient má právo kdykoliv ukončit poskytování právní služby výpovědí  a odvolat plnou moc.
 10. Pokud bude klient v prodlení s úhradou faktury za právní služby, je oprávněna advokátní kancelář zrušit dosud neuhrazenou fakturu a v takovém případě má advokátní kancelář  nárok, za dosud neuhrazené úkony právní služby,  na odměnu vypočtenou  podle § 7 vyhlášky číslo 177/1996 Sb, Ministerstva spravedlnosti, přičemž za tarifní hodnotu věci bude považována částka dvě stě tisíc korun českých, přičemž pro případ, že ve skutečnosti bude tarifní hodnota vyšší, vychází se z vyšší tarifní hodnoty věci.  K odměně bude připočtena DPH. Náklady advokáta, není li dále uvedeno jinak, budou uhrazeny ve skutečně vynaložené výši.
 11. Advokátní kancelář je pojištěna na 50 000 000,- Kč.
 12. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o oschraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

                                                                                                                      KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
                                                                                                                           JUDr. Radim Kubica, MBA, jednatel