Změny v DPH pro rok 2013

Změny v DPH od 1. 1. 2013
 
   1. Zvýšení snížené sazby DPH na 15%
   2. Zvýšení základní sazby DPH na 21%
   3. Existuje přechodné období, kdy budou dobíhat sazby DPH roku 2012 (14% a 20%)
   4. Od roku 2013 upřesněn postup při výpočtu daně, a to zejména v případě, že byla přijata záloha předem.
   5. Upřesnění pojmu „místo pobytu“, což je adresa fyzické osoby uvedené v registru obyvatel či adresa, kterou 
        fyzická osoba uvedla správci daně, případně místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje z důvodu osobních
        nebo profesních vazeb.
   6. Upřesnění definice provozovny – rozlišuje se provozovna poskytovatele plnění a provozovna příjemce služby  
        – jen pro účely stanovení místa plnění v případě služeb poskytnutých osobě povinné k dani
   7. Osoba povinná k dani se stane plátcem při překročení limitu obratu o měsíc dříve než dosud
   8. Daňové doklady – definování nových pojmů:                                                                                                            

        Zajištění po celou dobu od okamžiku vystavení až do konce lhůty pro jejich uchovávání (10let od konce     
        zdaňovacího období)          

   a) věrohodnosti původu daňového dokladu – zaručení totožnosti osoby, která plnění uskutečňuje nebo která
       daňový doklad oprávněně vystavila
   b) neporušenosti obsahu daňového dokladu
   c) čitelnosti daňového dokladu – pro člověka je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo
                     prostřednictvím technického zařízení, tzn., že veškerý jeho obsah týkající se povinných náležitostí daňového
                     dokladu stanovených v zákoně o DPH byl jasně čitelný a srozumitelný
          
     - věrohodnost původu daňového dokladu a neporušenost jeho obsahu je možno zajistit kontrolními                  
       mechanismy  - např. tzv. auditní stopou mezi daňovým dokladem a souvisejícím plnění
                    (objednávka smlouvy, přepravní listy atd.)

  9.  od 1. 1. 2013 MUSÍ plátci, kteří nevedou účetnictví, přiznávat daň také z přijaté úplaty (tj. ze záloh)
10.  dojde ke změně podmínek pro osvobození od daně při převodu staveb
11.  při přenesené daňové povinnosti (např. malování, opravy plátcem plátci DPH) musí daňový doklad  
       obsahovat na daňovém dokladu sdělení „daň odvede zákazník“ – toto je povinná informace
12. od nového roku budou v registru plátců DPH uveřejněna také čísla účtů plátců. Znamená to, že úhrady musí 
       být poukázány na tyto registrované účty. V současné době je nutno zajistit u správců daně registrování čísla
       účtů, které mají být uvedeny v registru plátců. V případě, že bude úhrada poukázána na jiný účet, než který má
       plátce evidovaný v registru, bude navazovat úprava ručení za nezaplacenou daň.
13. Toto opatření navazuje na nejvýznamnější změnu – zavedení institutu „nespolehlivý plátce“, jako další
       opatření v boji proti daňovým únikům v oblasti DPH. Podle §106a zákona o DPH, poruší-li plátce závažným
       způsobem své povinnosti vztahující se ke správce DPH, správce daně rozhodne, že tento plátce je
       nespolehlivým plátce (např. ohrožení řádného výběru DPH). Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný
       účinek. Správce daně může odkladný účinek vyloučit.
14. Od 1. 1. 2013 je povinnost vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plněních, která použije pro
       uskutečňování plnění s nárokem pro odpočet daně, také daňové identifikační číslo (DIČ) , s výjimkou plnění,
       u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady

       Zpracovala:
       Mikolášová Radomíra

 
 
 
 
NAHORU        ZPĚT