Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)


1. krok - založení
 
Chcete- li začít podnikat a omezit riziko případného podnikatelského neúspěchu, pak právě pro vás je ideální založit si společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným je kapitálovou společností, která obsahuje mnoho prvků osobní společnosti a patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější formu právnické osoby v České republice a to z několika následujících důvodů:
  • k jejímu založení postačí relativně nízký základní kapitál - zákon předepisuje minimálně 200.000,- Kč
  • společník se může na základním kapitálu podílet peněžitým vkladem v minimální výši 20.000,- Kč, ale i vkladem nepeněžitým
  • společnost může být založena i jednou osobou
  • ručení za závazky společnosti je omezené - společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku a zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku jejich ručení zaniká.
 
Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou, v případě, že společnost má jediného zakladatele. Pro tyto zakladatelské dokumenty je obligatorně předepsána forma notářského zápisu a jejími nezbytnými náležitostmi jsou:

a)      firma a sídlo společnosti,
b)      určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
c)      předmět podnikání (činnosti),
d)     výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
e)      jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
f)       jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
g)      určení správce vkladu,
h)      jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.
 
Sepsáním zakladatelského dokumentu, tedy založením společnosti, však proces vzniku společnosti s ručením omezeným nekončí ale je potřeba podniknout další nezbytné kroky, bez nich nemůže společnost s ručením omezeným vzniknout. (2. krok vznik společnosti - viz. příští článek)
 

                                                                                                                                      Mgr. Lucie Zmijová
 
NAHORU        ZPĚT