Ochrana nehmotného majetku 
K dnešnímu dni působí v České republice něco málo přes dva milióny podnikatelů. Většina těchto subjektů si uvědomuje rizika spojená s podnikáním a snaží se je eliminovat. Tyto subjekty si však většinou uvědomují jen viditelná a bezprostřední rizika, např. krádež majetku v areálu/uzavřených prostorách. Z tohoto hmotného majetku má zloděj většinou jen jednorázový užitek (např. při opětovném prodeji kradené věci). V případě, že si někdo bez oprávnění podnikatele přisvojí nehmotný majetek, je toto jednání hůře a později objevitelné, hůře prokazatelné a subjekt, který takto neoprávněně využívá nehmotný majetek cizího subjektu, se z něj může neoprávněně obohacovat zpravidla opakovaně. Soudní řízení je potom poměrně náročné a hlavně zbytečné.
           
Přesto ochraně nehmotného majetku věnuje náležitou pozornost jen mizivé procento těchto subjektů. Přitom ochrana duševního vlastnictví není nijak zvlášť organizačně ani finančně náročná. A z hlediska střednědobého až dlouhodobého vývoje podnikatelského subjektu je to jistě investice, která se vyplatí.

Ochranu duševnímu vlastnictví v současné době poskytuje Úřad průmyslového vlastnictví, který byl založen na základě zákona č. 21/1993 Sb., v souladu se zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jakožto ústřední orgán státní správy České republiky.
Mezi jeho základní funkce patří:
  • rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv
  • vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích
  • získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury
  • zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem
  • aktivně se účastní spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv
  • spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví.[1]
Možnost ochrany formou:
 
Ochranná známka je jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
 
Ochrannou známku může být chráněn dokonce i pach/vůně nebo zvuk. V současné době je registrována i ochranná známka, jejíž vlastník si nechal ochránit „vůni čerstvě posekané trávy“, přičemž tato vůně je využívána výrobci tenisových míčků; jako příklad zvukové ochranné známky je možno uvést typické vyzvánění mobilního telefonu jednoho předního výrobce telefonů z Finska.
 
Doba ochrany: 10 let, správní poplatek 5.000,- Kč.
 
Užitný vzor je nové, průmyslově využitelné technické řešení, která přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Užitné vzory začínají být velmi oblíbenými z důvodu jejich ne tak náročným podmínkám (řízení je rychlejší a levnější než u patentů) pro zápis oproti patentům. Užitnými vzory bývají chráněny předměty nižší vynálezecké úrovně, někdy bývá užitný vzor označován též jako „malý patent“. Příkladem užitného vzoru je např. způsob fungování mechanické výhybky nebo složení určitého výrobku.
 
Doba ochrany: 4 roky, správní poplatek 1.000,- Kč.
 
Průmyslový vzor je vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Za výrobek se považuje průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů. Příkladem průmyslového vzoru může být např. tvar Vaší oblíbené láhve vína.
 
Doba ochrany: 5 let, správní poplatek 1.000,- Kč.
 
Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Řízení o udělení patentu je zřejmě jedním z nejnáročnějších řízení v rámci duševního vlastnictví. Je poměrně zdlouhavé a finančně náročné. Na druhé straně má vlastník po udělení patentu jednu z nejsilnějších ochran na poli duševního vlastnictví. Příkladem patentu může být např. automatická převodová spojka.
 
Doba ochrany: 20 let, správní poplatek se pohybuje v závislosti na jednotlivých úkonech kolem 10.000,- Kč.
 
Označení původu je název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory, a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.
 
Zeměpisné označení je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.
 
Příkladem můžou být např. Pravé olomoucké tvarůžky.
 
Doba ochrany: není časově omezena, správní poplatek 4.000,- Kč.
 
Topografie polovodičových výrobků je znázornění uspořádání a propojení jednotlivých částí mikroelektronického výrobku.
 
Doba ochrany: 10 let, správní poplatek 5.000,- Kč.
 
Pozornost je potřeba věnovat i ochraně biotechnologických vynálezů a ochraně práv k odrůdám rostlin.
 
Nehmotný majetek je také možno chránit i dle ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a to dle ustanovení zabývající se ochranou obchodního tajemství a know how, nekalou soutěží, ale i obchodní firmou. Porušení průmyslových práv je sankcionováno i zák. č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem, a to odnětím svobody s trestní sazbou až 8 let.
 
 
 
Mgr. Jakub Krč
 


[1] http://www.upv.cz/cs/upv/zakladni-informace/poslani-uradu-a-jeho-postaveni-ve-statni-sprave.html
NAHORU        ZPĚT