Kvalifikační dohoda lékaře při atestacích

 
Dne 2. 6. 2008 byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 189/2008 poměrně významná novela zákona o uznávání odborné kvalifikace, jejímž prostřednictvím se mění také zákon č. 95/2004 Sb. (dále jen zákon o lékařích), a to mimo jiné i v ustanovení § 5 odst. 10.
 
Nové znění § 5 odst. 10 zákona o lékařích:  „Účast na specializačním vzdělávání podle tohoto zákona se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu“. (tzn. Zákoníku práce). Touto novelou byl opuštěn dosavadní přístup k specializačnímu vzdělávání lékařů, když aktuálně se specializační vzdělávání již nepovažuje za zvyšování, ale naopak za prohlubování kvalifikace podle zákoníku práce.
 
Prohlubováním kvalifikace se dle§ 230 ZP rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.
           
Dle § 230 ZP odst. 3) „Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.“ Dle odst. 4) „Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.“
 
Uzavírat kvalifikační dohody je samozřejmě i takto možné, a to však pouze ve smyslu § 234 odst. 2 zákoníku práce tzn. za předpokladu, že při vzdělávání směřujícím k atestaci dosáhnou předpokládané náklady zaměstnavatele částky alespoň 75.000 Kč.  (§ 234 odst. 2 říká: „Kvalifikační dohoda může být uzavřena také při prohlubování kvalifikace (§ 230), jestliže předpokládané náklady dosahují alespoň 75 000 Kč; v takovém případě nelze prohloubení kvalifikace zaměstnanci uložit.“) Do této částky v žádném případě nelze zahrnovat mzdové nároky zaměstnance.
 
Podstatou kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci účast na specializovaném vzdělávání formou prohloubení nebo zvýšení kvalifikace a tomuto odpovídající závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele po dobu max. 5 let od ukončení studia. V případě nesplnění závazku setrvat u zaměstnavatele je pak zaměstnanec povinen uhradit poměrnou část nákladů na dané vzdělání.
 
Dříve sjednané kvalifikační dohody se i nadále posuzují podle dřívějších právních předpisů a jako takové je třeba považovat je za platné. Ode dne 1. 7. 2008 se ovšem musí posuzovat veškerá účast lékaře na specializačním vzdělávání (bez ohledu na obsah sjednané kvalifikační dohody) považovat za prohlubování kvalifikace, neboť ani předchozí dohoda stran nemůže být vykládána v rozporu s platným a účinným zákonem.
 
 
Mgr. Adriana Stiborková
 

NAHORU        ZPĚT