Poplatky kolektivním správcům jako OSA, INTEGRAM, DILIA atd.

 
Prioritně je potřeba rozlišit dva hlavní druhý poplatků: jedná se o koncesionářské poplatky, které jsou vybírány na základě z. č. 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění, a dále se jedná se o autorské odměny, které jsou vybírány na základě autorského zákona č. 121/2000 v patném znění a to kolektivními správci jako jsou např. Osa, INTEGRAM atd. Z tohoto důvodu bývají obě platby hrazeny paralelně.

V současné době existují následují kolektivní správci:

OSA (
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.), www.osa.cz zabývá se zejména kolektivní správou autorských práv k hudebním dílům a zhudebněným textům
INTEGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, www.intergram.cz, vykonává kolektivní správu uvedených subjektů, a to v souladu s ustanovením § 98 odst. 6 písm. c) "autorského zákona"

OAZA
Ochranná společnost zvukařů–autorů, www.oaza.eu provádějí  výkon kolektivní správy majetkových práv autorů a jiných nositelů práv podle § 95 autorského zákona k dílům zvukařů-autorů (tzv. mistrů zvuku). Upozorňuji na platnost novely autorského zákona č. 81/ 2005 Sb., na jejímž základě nemůže OAZA vystupovat jako samostatný subjekt a měla by se v prosazování svých zájmů a nároků prosazovat prostřednictvím OSy nebo INTERGRAMu. ( od 1.1.2011 je OAZA zastupována při kolektivní správě INTEGRAMEM)

DILIA
divadelní, literární, audiovizuální agentura, o.s., www.dilia.cz kolektivně spravuje práva příslušných nositelů práv k dílům literárním dramatickým, hudebně dramatickým, choreografickým, pantomimickým, audiovizuálním, dílům výtvarných autorů obrazové služky audiovizuálních děl, scénické hudby zvlášť vytvoření pro užití v díle dramatickém, choreografickém a pantomimickém s výjimkou scénické hudby užité ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům a  dílům dabingové režie. (DILIA je aktuálně zastupována při kolektivní správě OSOu)

OOA-S
Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, www.ooas.cz, je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory oboru výtvarného a oboru architektonického (OOA-S je aktuálně zastupován při kolektivní správě OSOu)

GESTOR
ochranný svaz autorský – kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého, www.gestor.cz, je kolektivním správcem autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého dle § 24 zákona č.121/2000 Sb, kdy originálem díla uměleckého se pro tyto účely rozumí zejména originální obraz, kresba, malba, koláž, tapiserie, rytina, litografie či jiná grafika, socha, keramika, autorský šperk, fotografie nebo autorská rozmnoženina, která je podle zvyklostí považována za originál. Právo na odměnu pro autora se nevztahuje na díla architektonická, díla užitého umění a na rukopisy spisovatelů a skladatelů.

Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých kolektivních správců se může stát resp. velice často se stává, že nejste povinni hradit odměnu toliko jednomu kolektivnímu správci, ale najednou správcům několika. Např. provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání podle autorského zákona
, kteří veřejnosti zpřístupňují díla, výkony a zvukové a zvukově obrazové záznamy vysílané rozhlasem nebo televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k přijmu rozhlasového čí televizního vysílání (v prostorách veřejnosti přístupných – tedy např. provozovatelé restaurací, kaváren, vináren, v  hotelích a jiných ubytovacích zařízeních, v obchodech a jiných provozovnách služeb apod. nebo na veřejných prostranstvích - např. na tržištích, lyžařských vlecích apod.) –mají  povinnost uzavřít hromadnou licenční smlouvu o užití děl, výkonů a zvukových a zvukově obrazových záznamů, s kolektivními správci, a to s min. - OSA, INTERGRAM, DILIA a platit na základě této smlouvy odměny podle sazebníků odměn jednotlivých kolektivních správců.
Jako malá ochrana před povinností uzavírat licenční smlouvy se všemi správci se v autorském zákoně nachází ustanovení § 101 odst. 11 V případě, kdy uživatel předmětů ochrany uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravují více než dva kolektivní správci, je takový uživatel oprávněn požadovat, aby tito kolektivní správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného zástupce podle § 97 odst. 5. Toto ustanovení se použije obdobně i v případě uzavírání kolektivních smluv podle odstavce 4. Pro pověření společného zástupce kolektivních správců podle tohoto ustanovení platí, že se tím sleduje účelný výkon kolektivní správy.
Jedním z nejproblematičtějších a nejspornějších způsobů užíváni autorských děl je Provozování rozhlasového či televizního vysílání de § 23 autorského zákona : Provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním zákonem. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. V původním znění tohoto ustanovení se ještě  nacházela obecná výjimka pro ubytovací zařízení, která však pro rozpor s mezinárodní úpravou nebyla akceptována. Tato výjimka bylanovelou autorského zákona č. 168/2008 Sb. s účinností od 19. 5. 2008 vypuštěna a nahrazena stávajícím textem. Je sice pravdou, že pro ubytovací zařízení je stanovena limitace licenčních poplatků situace, ale za situace, kdy jednotliví kolektivní správci uplatňují své nároky bez předchozí vzájemné dohody, postupně a jednotlivě, podnikatel pak nemá jistotu, zda v konečné fázi součet všech poplatků tuto zákonnou hranici nepřekročí. V případě, kdy jsou poplatky uplatňovány jednotlivě nelze než doporučit obranu dle § 104 odst.11, tj. vyžadovat, aby poplatky vybíral společný zástupce. K druhé zatím platné výjimce, a to, že za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních je nutno uvést, že jednotlivé kolektivní správci již začali veškeré poplatky vymáhat také po lázních či jiných nestátních zdravotnických zařízeních které nemají přímo charakter nemocničního zařízení a dle rozhodování soudů prvních stupňů je požadavkům kolektivních správců vycházeno vstříc, s tím, že výklad pojmu zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče je velmi restriktivní a považuje se ze něj jen přímá péče, tj. samotná léčba či vyšetření.
Mgr.Iveta Magnusková

NAHORU        ZPĚT