VZOR - žádost subjektu osobních údajů

 

VZOR:                       ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Identifikace správce osobních údajů:

KubicaPartners s.r.o., IČ 03220885

Sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek

Zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl C, vl.59622

 

Identifikace Subjektu údajů (Žadatel)

Jméno a příjmení:           _________________________________________________

Datum narození:             _________________________________________________

Adresa:                               _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…):      _______________________________

 

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

(prosím vyberte, nevyhovující přeškrtněte nebo vymaže, případně doplňte)

1) Právo na přístup

a) Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

b) Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

c) Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

 

2) Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

 

3) Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

 

4) Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

5) Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce:               ___________________________

Adresa správce:               ___________________________

Email správce:   ___________________________

Telefon správce:             ___________________________

 

6) Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

 

V………………………………dne………………….

 

                                                                                      …………………………………..

                                                                                      Podpis subjektu údajů

__________________________________________________________________________________

Pozn. Upozorňujeme tímto subjekt údajů (žadatele), že je nutno ověřit jeho totožnost, za účelem kontroly shody žadatele se subjektem, jehož údaje jsou u nás zpracovávány.

Vaše žádost bude vyřízena bezodkladně, nejdéle ve lhůtě 30 dnů do doručení. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž bude žadatel informován, včetně důvodů prodloužení.

Články na téma firemní a obchodní právo
Články na téma úvěry a půjčky
Články na téma autorské právo, ochranné známky, OSA, Intergram
Články na téma právo IT
Články na téma zdravotnictví a medicínské právo
Články na téma insolvenční právo
Články na téma právo nemovitostí, právní služby pro developery
Články na téma vymáhání pohledávek, rozhodčí řízení
Články na téma trestní právo
Články na téma offshore a ready made společnosti
Články na téma sportovní právo
Články na téma civilní právo
Aktuality
Zvýšení soudních poplatků
Reorganizace v insolvenčním řízení
Offshore společnost
Poplatky kolektivním správcům jako OSA, INTEGRAM, DILIA atd.
Rozhodčí řízení díl I.
Exekuční dražba nemovitosti versus insolvence
Princip ochrany dobré víry v českém soukromém právu
Nejdůležitější změny Zákoníku práce od 1. 1. 2012
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Novela nájemního bydlení
Uznání dluhu v občanskoprávních vztazích
Kvalifikační dohoda lékaře při atestacích
Zrušení rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s ručením omezeným a její likvidaci
Moderační právo soudu u smluvní pokuty
Ochrana nehmotného majetku
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa
Ztráta výhody splátek
Přísný pohled soudu na věřitelský insolvenční návrh
Dědictví - jak vyloučit potomka, příp. manžela z dědění
Exekuce prodejem movitých věcí
Změny v dph pro rok 2013
exukuce a insolvence
INSOLVENCE - Vymahatelnost práva v ČR
Žádost subjektu