VZOR - žádost subjektu osobních údajů

 


 

VZOR:                       ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 

 

 

 

Identifikace správce osobních údajů:

 

KubicaPartners s.r.o., IČ 03220885

Sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek

Zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl C, vl.59622

 

 

Identifikace Subjektu údajů (Žadatel)

 

Jméno a příjmení:           _________________________________________________

Datum narození:             _________________________________________________

Adresa:                               _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…):      _______________________________

 

 

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

 

 

(prosím vyberte, nevyhovující přeškrtněte nebo vymaže, případně doplňte)

 

 

1) Právo na přístup

 

a) Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

b) Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

c) Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

 

 

 

 

2) Právo na opravu

 

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

 

3) Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

 

4) Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

5) Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce:               ___________________________

Adresa správce:               ___________________________

Email správce:   ___________________________

Telefon správce:             ___________________________

 

6) Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

 

Důvod žádosti

 

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

 

V………………………………dne………………….

 

                                                                                      …………………………………..

                                                                                      Podpis subjektu údajů

__________________________________________________________________________________

Pozn.

Upozorňujeme tímto subjekt údajů (žadatele), že je nutno ověřit jeho totožnost, za účelem kontroly shody žadatele se subjektem, jehož údaje jsou u nás zpracovávány.