Prodej nemovitého majetku - dlužník Alois Baránek a Zdeňka Baránková

    Zadavatel:    MGR. RADIM KUBICA, insolvenční správce

    Dlužník:    ALOIS BARÁNEK, r.č. 510103/141, Lipová 192, 747 31 Chlebičov
            ZDEŇKA BARÁNKOVÁ, r.č. 526113/090, Lipová 192, 747 31 Chlebičov

    Zadavatel tímto vyhlašuje přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.

    Nabízený majetek

•    rodinný dům č.p. 192, část obce Chlebičov, stojící na pozemku p.č. 89, zastavěná plocha a nádvoří,
•    garáž bez čp/če, stojící na pozemku p.č. 90/2, zastavěná plocha a nádvoří,
•    pozemek p.č. 89, zastavěná plocha a nádvoří,
•    pozemek p.č. 90/1, zahrada, zemědělský půdní fond,
•    pozemek p.č. 90/2, zastavěná plocha a nádvoří,
    
    vše zapsané na listu vlastnictví č. 163, vedeném pro katastrální území Chlebičov, obec Chlebičov.

    Podmínky

•    Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, a to nejméně dle znaleckého posudku, která činí 2.144.420,- Kč.
•    Sjednaná cena musí být zaplacena před uzavřením smlouvy.
•    Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
•    Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
•    Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
•    Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude zadavatelem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Další informace


Prohlídka nemovitého majetku se uskuteční dle dohody.