Prodej movitého majetku - osobní automobil - dlužník Stanislav Pindur

           Zadavatel:       Mgr. Radim Kubica, insolvenční správce
           Dlužník:          Stanislav Pindur, nar. 27. 4. 1963
                                   ČSA 1946, 738 01 Frýdek-Místek
           
 
          Zadavatel tímto vyhlašuje výběrové řízení na přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.

 
            Nabízený majetek
                
-        Osobní automobil FIAT Linea 1.4 (Obvyklá cena – tržní hodnota vozidla činí dle Znaleckého posudku č. 1019/2013 částku ve výši 114.000,- Kč)
                                                                               

            Podmínky výběrového řízení

  • Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
  • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce na adresu Mgr. Radim Kubica, MBA, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek a to nejpozději do 15. 11. 2013
  • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce
  • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.
  • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
  • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
  • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude zadavatelem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
 
            Prohlídka majetku možná po dohodě na tel. 558 622 121 či e-mail: info@kubicapartners.cz.