Prodej movitého majetku - osobní automobil Citroen Berlingo - dlužník Ing. Jana Majzlíková

            Zadavatel:       Mgr. Radim Kubica, insolvenční správce
            Dlužník:          Ing. Jana Majzlíková, nar. 15. 2. 1978, IČ 73810657,
                                   Šmeralova 21/1, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem
           
          Zadavatel tímto vyhlašuje výběrové řízení na přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.
 

 
            Nabízený majetek
                
C.     Osobní automobil Citroen Berlingo, RZ 1T8 5151 (vozidlo je nepojízdné - technická závada)                                                                            
 
            Podmínky výběrového řízení
 

  • Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
  • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce na adresu Mgr. Radim Kubica, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek a to nejpozději do 31. 10. 2013
  • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce
  • Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí dva měsíce od jejího podání. Pokud v průběhu uvedených dvou měsíců od nabídky odstoupím, nebo odmítnu uzavřít smlouvu na koupi předmětu nabídky, zavazuji se uhradit náklady výběrového řízení ve výši 5.000,- Kč.
  • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem Ing. Jana Majzlíková – Prodej movitého majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!
  • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.
  • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
  • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
  • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude zadavatelem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
 
 
           Prohlídka majetku možná po dohodě na tel. 558 622 121 či e-mail: info@kubicapartners.cz